RMSG er opløst pr 31. oktober 2017.
Tak for denne gang.
Vi ses måske igen til nye eventyr.

 
Indkaldelse til 2. ekstraordinære generalforsamling er blevet udsendt via mail 30. september 2017 og kan ses på vores forum .

Vedtægter for foreningen: Raket Madsen Støttegruppe

§ 1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: Raket Madsen Støttegruppe.
Foreningens adresse er formandens adresse.

§ 2. Formål

Foreningen Raket Madsen Støttegruppe ønsker at støtte og fremme Raket Madsens Laboratorium, dels ved direkte støtte og dels operationel støtte.

§ 3. Organisation

Foreningen Raket Madsen Støttegruppe's overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer af foreningen.
Generalforsamlingen vælger: Bestyrelse og suppleanter samt revisor er på valg hvert år.
Bestyrelsen kan pålægges at skaffe en extern revisor.
Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde af bestyrelsen, kan han/hun indkalde til ekstraordinær generalforsamling og sætte sin post til valg.

§ 4. Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 1måneds varsel gennem foreningens email-liste og på foreningens hjemmeside.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april.
Stemmeret har medlemmer som har været betalende medlem i mindst 3 måneder op til generalforsamlingen.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
  3. Indkomne forslag.
  4. Valg (Jf. § 3)
  5. Eventuelt
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
Stemmeberettigede medlemmer kan afgive max 1 stemme pr fuldmagt. Gyldig fuldmagt skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

§ 5. Foreningens Raket Madsen Støttegruppes bestyrelse

Foreningen Raket Madsen Støttegruppes daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3).
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Tegningsret for foreningen har formanden og kassereren i fællesskab.

§ 6. Medlemskab

Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål.
Medlemskab er bindende for en måned ad gangen.
Ved manglende kontigent betaling, deaktiveres medlemskabet automatisk.

§ 7. Kontingent/finansiering

De månedlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
Foreningen Raket Madsen Støttegruppe kan herudover søges finansieret ved sponsor- og annoncestøtte, fundraising, afholdelse af events samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.
Foreningen må ikke stifte gæld.

§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 3/4 af generalforsamlingens fremmødte stemmeberetigede medlemmer inklusive fuldmagter.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et eller flere medlemmer af bestyrelsen ønsker det.
Indkaldelse sker, hvis 1/3 af de stemmemberetigede medlemmerne ønsker det.
Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.
Dagsorden skal motiveres.

§ 10. Regnskab

Regnskabsåret for Foreningen Raket Madsen Støttegruppe følger kalenderåret.

§ 11. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på 3/4 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte stemmeberettigede medlemmer eller hvis det ikke er muligt at besætte bestyrelsesposterne i overensstemmelse med §3.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen beslutter generalforsamling hvordan foreningens midler skal doneres i overensstemmelse med §2

§ 12. Afholdelse af generalforsamlinger.

Ved indkaldelse til generalforsamlinger kan bestyrelsen på forhånd kræve bindende tilmelding, således at det er muligt at finde et egnet forum, baseret på antallet af deltagende medlemmer.
Såfremt at et fremmøde praktisk tillader dette, er det muligt at afholde generalforsamling via telefonmøder, Skype eller lignende online-værktøjer, eller som en kombination af fysik fremmøde og telefonmøder, Skype eller lignende online-værktøjer.

 

Foreningen Raket Madsen Støttegruppe er stiftet den 30. juli 2014
(Bestyrelsesmedlemmernes underskrifter)

 

Henning Wangerin (Formand) Frederik Just (Kasserer) Tommy Johansson (Næstformand)

 

 

Site-map:

Forum
Indmeldelse
Donation
Login / Dit medlemskab
Dine personlige info
Dine indbetalings-info
    Tidligere indbetalinger
Dine opgaver
Om foreningen
Vedtægter
Dagsordner / referater
    Referat fra generalforsamlngen 25/4 2015
    Bestyrelsens beretningen for 2014
    Indkaldelse til generalforsamling
    Bestyrelsesmøde 11/8
    Stiftende generalforsamling 3
    Stiftende generalforsamling 2
    Stiftende generalforsamling
Kontakt
Forsiden